Skip to main content

Bilansy

wraz z rozliczeniami podatkowymi.

W tym zakresie propunjemy następujące usługi:

  • Raporty z badania sprawozdań finansowych – optymalizacja podatkowa
  • Sporządzanie miesięcznych zestawień bilansowych i analiz dotyczących działalności firmy w formie uzgodnionej z klientem
  • Bilansy i rachunki zysków i strat (ze sprawozdaniem)…
  • Wraz z wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną
  • Ewidencja dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych • Sprawozdania statystyczne i podatkowe
  • Obsługa biegłego rewidenta
  • Roczne rozliczenia podatkowe
  • Bilansy specjalne i uzupełniające
  • Prowadzeine nadzoru podczas obowiązkowych kontroli.